اتاق تمیز ( کلین روم ) به محیطی گفته میشود که معمولاً در خطوط تولید حساس همچون خطوط داروسازی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، غذایی، بیمارستانها و … بکار می رود ، در این محیط میزان گرد و غبار، میکروبهای هوازی، ذرات معلق و بخارات شیمیایی در سطح پایین و کنترل شده ای نگه داشته می شوند.

ذرات معلق در اتاقهای تمیز معمولاً بر اساس سایز ذرات در واحد متر مکعب و یا فوت مکعب نمایش داده میشوند. به عنوان مثال در کلاس تمیز 100،000 میزان ذرات بزرگتر از 0.5 میکرون باید کمتر از 100000 عدد در فوت مکعب باشد و همین میزان در کلاس 100 کمتراز 100 ذره در فوت مکعب می باشد. قابل ذکر است موی انسان دارای قطر 100-75 میکرون می باشد که 200 برابر بیش از یک ذره 0.5 میکرونی می باشد .

cleanroom or clean room is a facility ordinarily utilized as a part of specialized industrial production or scientific research, including the manufacture of pharmaceutical items, integrated circuits, CRT, LCD, OLED and microLED displays. Cleanrooms are designed to maintain extremely low levels of particulates, such as dust, airborne organisms, or vaporized particles. Cleanrooms typically have a cleanliness level quantified by the number of particles per cubic meter at a predetermined molecule measure. The ambient outdoor air in a typical urban area contains 35,000,000 particles for each cubic meter in the size range 0.5 μm and bigger in measurement, equivalent to an ISO 9 cleanroom, while by comparison an ISO 1 cleanroom permits no particles in that size range and just 12 particles for each cubic meter of 0.3 μm and smaller.